TIN MỚI

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

Ngành điều tra trinh sát

loading...
Ngành điều tra trinh sát là nhóm ngành thuộc khối công an - quân đội. Bởi vậy các thông tin nghiệp vụ chuyên nghiệp ngành điều tra trinh sát học gì và làm gì đều không được công bố rộng rãi. Tuy nhiên, các bạn có thể hiểu sơ lược về kiến thức học đường ngành điều tra trinh sát, khối lượng kiến thức chuyên ngành và một số nội dung học phần bắt buộc qua thông tin dưới đây. 

Nếu các bạn có tính hướng ngoại, năng động hoạt bát, yêu thích giao tiếp và du lịch mời các bạn tham khảo bài viết này:
- Những đặc điểm cơ bản của nghề nấu ăn
 
Ngành điều tra trinh sát
Một số nữ hạ sĩ quan xinh xắn trong ngành


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Đào tạo cán bộ công an trình độ đại học ngành Điều tra Trinh sát an ninh có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt; có phương pháp tư duy khoa học; có kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp; có sức khỏe tốt sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
2. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế
- Khối lượng kiến thức tối thiểu: 270 đơn vị học trình (đvht), chưa kể các nội dung Giáo dục Thể chất (5 đvht) và Giáo dục Quốc phòng (165 tiết).
- Thời gian đào tạo: 5 năm
2.2. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo
2.2.1. Kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu: 90 đvht
(Chưa kể các nội dung Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng)
2.2.1. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu: 180 đvht
Trong đó tối thiểu:
- Kiến thức cơ sở của nhóm ngành và ngành 52
- Kiến thức ngành (kể cả kiến thức chuyên ngành) 45
- Kiến thức bổ trợ
- Khóa luận tốt nghiệp 15

III. KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC
3.1. Danh mục các học phần bắt buộc
3.1.1. Kiến thức giáo dục đại cương: 64 đvht*
TT
Học phần bắt buộc
Số đvht
Ghi chú
1
Triết học Mác – Lênin
6

2
Kinh tế chính trị Mác – Lênin
5

3
Chủ nghĩa xã hội khoa học
4

4
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
4

5
Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam
3

6
Tư tưởng Hồ Chí Minh
3

7
Xã hội học
3

8
Đạo đức học
2

9
Dân tộc học đại cương
2

10
Tôn giáo học đại cương
2

11
Tâm lý học
5

12
Logic hình thức
3

13
Tin học cơ sở
5

14
Phương pháp nghiên cứu khoa học
2

15
Ngoại ngữ
15

16
Giáo dục Thể chất
5

17
Giáo dục Quốc phòng
165 tiết

* Chưa kể học phần 16 và 17
3.1.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 7(5 đvht )
A. Kiến thức cơ sở của nhóm ngành và ngành 5(2 đvht )
TT
Tên học phần
Số đvht
Ghi chú
18
Lý luận cơ bản về bảo vệ An ninh trật tự
3

19
Vận động quần chúng bảo vệ An ninh trật tự
2

20
Lý luận nhà nước và pháp luật
3

21
Tham mưu tổng hợp trong Công an nhân dân
2

22
Khoa học lãnh đạo chỉ huy
2

23
Luật Quốc tế
3

24
Luật Dân sự
3

25
Luật Hình sự (I, II)
9

26
Luật Tố tụng hình sự (I, II)
9

27
Tội phạm học
3

28
Tâm lý học nghiệp vụ
5

29
Võ thuật CAND
8
240 tiết
B. Kiến thức ngành 2(3 đvht )
TT
Tên học phần
Số đvht
Ghi chú
30
Lý luận về Nghiệp vụ Điều tra trinh sát An ninh
4

31
Nghiệp vụ Điều tra trinh sát An ninh I
4

32
Nghiệp vụ Điều tra trinh sát An Ninh II
4

33
Nghiệp vụ Điều tra trinh sát an ninh III
5

34
Nghiệp vụ Điều tra trinh sát an ninh IV
6

3.2. MÔ TẢ NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC
1. Triết học Mác – Lênin(6 đvht )
Nội dung ban hành tại Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Kinh tế chính trị Mác – Lênin (5 đvht )
Nội dung ban hành Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
3. Chủ nghĩa xã hội khoa học (4 đvht )
Nội dung ban hành tại Quyết định số 34/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (4 đvht )
Nội dung ban hành tại Quyết định số 41/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam (3 đvht )
- Điều kiện tiên quyết: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Nội dung môn học: Vị trí, đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn học Xây dựng Đảng; học thuyết Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản; công tác tư tưởng của Đảng; tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ đảng viên; công tác bảo vệ Đảng.
6. Tư tưởng Hồ Chí Minh (3 đvht )
Nội dung ban hành tại Quyết định số 35/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
7. Xã hội học (3 đvht )
- Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác – Lênin
- Nội dung môn học: Những vấn đề cơ bản về đối tượng, nhiệm vụ, chức năng của xã hội học; phương pháp điều tra xã hội học; một số lĩnh vực nghiên cứu về: xã hội học nông thôn, xã hội học đô thị, xã hội học gia đình, xã hội học văn hóa, xã hội học thông tin đại chúng và dư luận xã hội; xã hội học tội phạm.
8. Đạo đức học (2 đvht )
- Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác – Lênin
- Nội dung môn học: Đối tượng, nhiệm vụ, bản chất, vai trò, chức năng của đạo đức học; các kiểu đạo đức và quan hệ đạo đức với các hình thái ý thức xã hội; các phạm trù cơ bản của đạo đức học; những nguyên tắc đạo đức mới; tính quy luật của hình sự hình thành đạo đức mới và xây dựng đạo đức mới trong điều kiện kinh tế thị trường.
9. Dân tộc học đại cương (2 đvht )
- Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác – Lênin
- Nội dung môn học: những vấn đề chung về dân tộc; các chủng tộc và mối quan hệ với dân tộc; các ngữ hệ trên thế giới; các tiêu chí và loại hình cộng đồng tộc người; tộc người và quan hệ tộc người; các dân tộc ở Việt Nam; chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.
10. Tôn giáo học đại cương (2 đvht )
- Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác – Lênin
- Nội dung môn học: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu về tín ngưỡng tôn giáo; quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo; hệ thống tín ngưỡng các tôn giáo ở Việt Nam; quan điểm, chính sách của Đảng và nhà nước ta đối với tôn giáo và công tác tôn giáo.
11. Tâm lý học (5 đvht )
- Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác – Lênin
- Nội dung môn học: Tâm lý học đại cương và tâm lý học XH, gồm: Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học; cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lý người; bản chất, chức năng của tâm lý người và phân loại các hiện tượng tâm lý; các quá trình tâm lý; các thuộc tính tâm lý; nhân cách và sự hình thành nhân cách.
Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học xã hội; các hiện tượng tâm lý xã hội phổ biến (tâm trạng xã hội, dư luận xã hội. nhu cầu xã hội…); tâm lý của nhóm, tập thể; tâm lý của đám đông; tâm lý tôn giáo, dân tộc.
12. Logic hình thức (3 đvht )
- Điều kiện tiên quyết: Không
- Nội dung môn học: Lý luận chung về logic hình thức; các quy luật của logic hình thức; các tư duy – khái niệm, phán đoán, suy lý, giả thiết; sự thống nhất giữa phép biện chứng; lý luận nhận thức và logic biện chứng
13. Tin học cơ sở (5 đvht )
- Điều kiện tiên quyết: Không
- Nội dung cơ bản của môn học: Các kiến thức cơ bản, cần thiết về máy tính, các hệ điều hành MS DOS và WINDOWS, soạn thảo văn bản trên máy tính, sử dụng bảng tính Excel, sử dụng các dịch vụ cơ bản của Internet, bảo mật thông tin, phát hiện đột nhập hacker và một số kiến thức cơ bản về lập trình Foxpro, Pascal.
14. Phương pháp nghiên cứu khoa học (2 đvht )
- Điều kiện tiên quyết: Không
- Nội dung môn học: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu, cấu trúc của khoa học luận; khái niệm, phương pháp, phân loại phương pháp luận nghiên cứu khoa học, các phương pháp thường được sử dụng trong nghiên cứu khoa học và công nghệ, hoạt động thông tin khoa học phục vụ nghiên cứu khoa học; phương pháp lựa chọn và thực hiện đề tài khoa học. 
15. Ngoại ngữ Gồm 3 học phần: I, II và III 1(5 đvht )
- Điều kiện tiên quyết: Không
- Nội dung môn học: Ngoại ngữ cơ sở và ngoại ngữ chuyên ngành
Cụ thể:
- Ngoại ngữ cơ sở
+ Về ngữ âm, ngữ điệu, ngữ pháp: Vai trò của ngữ âm, ngữ điệu đối với việc truyền tải thông tin trong ngôn ngữ giao tiếp với người nước ngoài, hệ thống ngữ pháp cơ bản; chương trình thực hành để nâng cao kỹ năng nhận biết và sử dụng hệ thống ngôn ngữ.
+ Về ngữ văn cơ bản: Hệ thống từ vựng và các cấu trúc cơ bản vận dụng trong kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
+ Về kỹ năng nghe hiểu cơ bản: Kỹ năng nghe cơ bản và vận dụng ngôn ngữ trong quá trình nghe, hiểu những chủ đề liên quan đến đời sống sinh hoạt, đất nước, con người.
+ Về kỹ năng đọc hiểu cơ bản: Những kỹ năng cơ bản về đọc hiểu về các lĩnh vực sinh hoạt, đời sống, đất nước, con người.
+ Về kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ cơ bản: Những kiến thức cơ bản về giao tiếp bằng ngoại ngữ.
+ Về kỹ năng viết cơ bản: Kỹ năng diễn đạt bằng ngoại ngữ dưới dạng văn bản liên quan đến các chủ đề quan hệ gia đình, quan hệ xã hội và quan hệ công việc.
- Ngoại ngữ chuyên ngành
+ Về kỹ năng nói liên quan đến chuyên ngành: Kỹ năng trình bày một cách thông thường một vấn đề về lĩnh vực chính trị, nghiệp vụ.
+ Về kỹ năng nghe hiểu chuyên ngành: vốn từ vựng và kỹ năng nghe hiểu các lĩnh vực chuyên ngành (những thông tin cần thiết phục vụ cho công tác nghệp vụ).
+ Về kỹ năng đọc hiểu liên quan đến chuyên ngành: Trang bị kiến thức và thực hành để rèn luyện kỹ năng đọc hiểu những tài liệu liên quan đến chuyên ngành và thâu tóm được những thông tin cần thiết để phục vụ công tác nghiệp vụ.
16. Giáo dục Thể chất 165 tiết
Nội dung ban hành tại Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
17. Giáo dục Quốc phòng (3 đvht )
Nội dung ban hành tại Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
18. Lý luận cơ bản về bảo vệ an ninh trật tự (3 đvht )
- Điều kiện tiên quyết: Các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Công an nhân dân.
- Nội dung môn học: Lịch sử hình thành và phát triển của đường lối bảo vệ ANTT qua các thời kỳ. Các khái niệm cơ bản, đối tượng, quan điểm, phương châm, nguyên tắc, tư tưởng chỉ đạo của đảng và Nhà nước về bảo vệ An ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; lực lượng, biện pháp và mối quan hệ phối hợp trong đấu tranh bảo vệ An ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
19. Vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự (2 đvht )
- Điều kiện tiên quyết: Những vấn đề cơ bản về bảo vệ An ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
- Nội dung môn học: Nhận thức chung về quần chúng và vai trò của quần chúng trong bảo vệ an ninh trật tự; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc; công tác vận động quần chúng; hình thức, phương pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc; Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng.
20. Lý luận Nhà nước và Pháp luật (3 đvht )
- Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác – Lênin.
- Nội dung môn học: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu lý luận Nhà nước và Pháp luật; nguồn gốc, bản chất và kiểu nhà nước; chức năng, hình thức và bộ máy nhà nước, nguồn gốc, bản chất, kiểu pháp luật; chức năng, hình thức của pháp luật, quy phạm pháp luật; quan hệ pháp luật; ý thức pháp luật; thực hiện và áp dụng pháp luật; hành vi pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Những kiến thức cơ bản về các kiểu pháp luật trong lịch sử: Pháp luật chiếm hữu nô lệ, pháp luật phong kiến, pháp luật tư sản và pháp luật Xã hội chủ nghĩa; pháp chế Xã hội chủ nghĩa; pháp luật trong kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa; xây dựng, hệ thống hóa và giải thích pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam.
21. Tham mưu – Tổng hợp trong Công an nhân dân (2 đvht )
- Điều kiện tiên quyết: Xây dựng lực lượng Công an nhân dân
- Nội dung môn học: Nhận thức chung về công tác tham mưu trong lực lượng Công an nhân dân; tổ chức công tác tham mưu – tổng hợp; kỹ thuật soạn thảo và xử lý văn bản; Số vấn đề về hồ sơ trong Công an nhân dân; hệ thống tổ chức cơ quan tham mưu và công tác xây dựng lực lượng tham mưu trong lực lượng công an nhân dân.
22. Khoa học lãnh đạo chỉ huy (2 đvht )
- Điều kiện tiên quyết: Kiến thức đại cương
- Nội dung môn học: Khái niệm, đối tượng, phương pháp, nội dung của tâm lý học quản lý; bản chất của tâm lý học quản lý, cấu trúc hoạt động quản lý, các yếu tố cấu thành của sự lãnh đạo, các kiểu phong cách lãnh đạo, phương pháp lựa chọn quyết định và tổ chức thực hiện quyết định cũng như đặc điểm tâm lý của người chỉ huy.
23. Luật quốc tế (3 đvht )
- Điều kiện tiên quyết: Lý luận Nhà nước và Pháp luật.
- Nội dung môn học: Hệ thống luật quốc tế; quốc gia trong luật quốc tế; quyền sơ hữu trong tư pháp quốc tế và tố tụng dân sự quốc tế.
24. Luật dân sự (3 đvht )
- Điều kiện tiên quyết: Lý luận Nhà nước và Pháp luật.
- Nội dung môn học: Khái niệm, đặc điểm, phân loại và phân quyền tài sản; căn cứ xác lập và chấm dứt quyền sở hữu, các hình thức sở hữu, khái niệm về quyền thừa kế, thừa kế theo di chúc; thừa kế theo pháp luật và phân chia tài sản. Một số kiến thức cơ bản về hợp đồng; giao kết, thực hiện, các điều kiện đảm bảo giao kết, thực hiện; sửa đổi, chấm dứt hợp đồng dân sự. Những kiến thức lý luận chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng: Khái niệm, đặc điểm của bồi thường thiệt hại; các điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại; nguyên tắc bồi thường thiệt hại; trách nhiệm liên đới.
25. Luật Hình sự I, II (9 đvht )
- Điều kiện tiên quyết: Lý luận Nhà nước và Pháp luật.
- Nội dung môn học:
I. Luật Hình sự - Phần chung: Khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc cơ bản của Luật hình sự; khái niệm, cấu tạo hiệu lực của luật hình sự; tội phạm, cấu thành tội phạm; khách thể của tội phạm; các giai đoạn thực hiện tội phạm; đồng phạm; những tình tiết loại trừ tính nguy hiểm của hành vi; khái niệm trách nhiệm hình sự, khái niệm và mục đích của hình phạt; hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp khác; quyết định hình phạt; các chế định có liên quan; trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội.
II. Luật hình sự - Phần Các tội phạm cụ thể: Bao gồm dấu hiệu pháp lý và đường lối xử lý đối với một số tội phạm xâm phạm ANQG và TTATXH.
26. Luật Tố tụng hình sự I, II (9 đvht )
- Điều kiện tiên quyết: Luật hình sự
- Nội dung môn học:
Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng; chứng cứ trong luật tố tụng hình sự; những biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự; kiến thức cơ bản về khởi tố, điều tra vụ án hình sự;
Truy tố; xét xử sơ thẩm, xét lại bản án và quyết định của Tòa án; xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật; thủ tục tố tụng đối với những vụ án mà bị can, bị cáo là người chưa thành niên và thủ tục áp dụng biện pháp bắt buộc chữ bệnh.
27. Tội phạm học (3 đvht )
- Điều kiện tiên quyết: Kiến thức đại cương
- Nội dung môn học: Nhận thức chung về tình hình tội phạm; nghiên cứu tình hình tội phạm; nguyên nhân, điều kiện của tình ình tội phạm và tội phạm cụ thể; nhân thân người phạm tội; phòng ngừa đối với tình hình tội phạm và tội phạm cụ thể; dự báo tình hình tội phạm.
28. Luật quốc tế (Công pháp và tư pháp quốc tế): (4 đvht )
- Điều kiện tiên quyết: Lý luận nhà nước và pháp luật
- Nội dung môn học: Hệ thống luật quốc tế; những nội dung về hệ thống luật quốc tế; quốc gia trong luật quốc tế, những kiến thức chung về tranh chấp và giải quyết tranh chấp trong luật quốc tế; lý luận cơ bản về tư pháp quốc tế; quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế và tố tụng dân sự quốc tế.
29. Tâm lý học nghiệp vụ (5 đvht )
- Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học đại cương và tâm lý học xã hội
- Nội dung môn học: Tâm lý hoạt động trinh sát; tâm lý hoạt động điều tra trinh sát, xử lý tình huống nghiệp vụ; vận dụng những tác động tâm lý trong hoạt động nghiệp vụ.
30. Võ thuật Công an nhân dân (8 đvht )
- Điều kiện tiên quyết: Không
- Nội dung môn học: Gồm 2 phần (Phần kỹ thuật và phần chiến thuật).
Phần kỹ thuật bao gồm những nội dung: Các tư thế chiến đấu trong võ thuật; các động tác kỹ thuật tiến công; các động tác phối hợp chân – tay; các động tác phòng ngừa;
Phần chiến thuật bao gồm: Những vị trí xung yếu trên cơ thể con người; các tình huống bất ngờ; các tình huống gỡ khóa, các tình huống đánh ở tư thế gần và đánh khi địch có vũ khí.
31. Lý luận chung về Điều tra trinh sát an ninh (4 đvht )
- Điều kiện tiên quyết: Kiến thức ngành cơ sở của nhóm ngành và ngành.
- Nội dung môn học: Khái niệm về các hoạt động xâm phạm ANQG; nhiệm vụ của cơ quan an ninh; quan điểm chỉ đạo, phương châm, nguyên tắc và lịch sử khái quát; hệ thống tổ chức và chiến thuật đấu tranh chống các loại hoạt động này.
32. Nghiệp vụ điều tra trinh sát an ninh I  (4 đvht )
- Điều kiện tiên quyết: Điều tra cơ bản, mạng lưới bí mật;
- Nội dung môn học: Khái niệm, vị trí, tác dụng của dự báo nghiệp vụ; nội dung (cấu trúc) của dự báo nghiệp vụ; quy trình tiến hành dự báo nghiệp vụ.
33. Nghiệp vụ điều tra trinh sát an ninh II (4 đvht )
- Điều kiện tiên quyết: Kiến thức ngành cơ sở của nhóm ngành và ngành
- Nội dung môn học: Khái niệm và những nguyên tắc trong công tác quản lý. Tổ chức quản lý và chỉ huy một đơn vị nghiệp vụ an ninh; chức năng, nhiệm vụ và những hoạt động chủ yếu của lãnh đạo trong quá trình quản lý, chỉ huy đơn vị nghiệp vụ trinh sát An ninh.
34. Nghiệp vụ điều tra trinh sát an ninh III (5 đvht )
- Điều kiện tiên quyết: Kiến thức cơ sở của nhóm ngành
- Nội dung môn học: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về công tác điều tra trinh sát ANIII; biết vận dụng nội dung vào quy trình công tác điều tra trinh sát An ninh III. Nội dung gồm: Khái niệm, vị trí, mục đích, đối tượng công tác điều tra trinh sát an ninh; nội dung, đối tượng và quy trình tiến hành công tác điều tra điều tra trinh sát III.
35. Nhiệm vụ điều tra trinh sát an ninh IV (6 đvht )
- Điều kiện tiên quyết: Điều tra cơ bản
- Nội dung môn học: Khái niệm, mục đích, yêu cầu của công tác nghiệp vụ điều tra trinh sát An ninh IV; đối tượng kiểm tra nghiệp vụ; các hoạt động xác lập, xác minh và kết thúc nghiệp vụ điều tra trinh sát An ninh IV.

IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUNG NGÀNH ĐIỀU TRA TRINH SÁT AN NINH THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỤ THỂ
Chương trình khung giáo dục đại học là cơ sở giúp Bộ GD&ĐT quản lý chất lượng quá trình đào tạo đại học do đó được quy định bắt buộc cho tất cả các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo trình độ đại học.
4.1 Chương trình khung ngành Điều tra Trinh sát An ninh được thiết kế theo kiểu đơn ngành. Danh mục các môn học (học phần) Mục 3 chỉ là những quy định bắt buộc tối thiểu. các cơ sở đào tạo đại học thuộc ngành Công an bổ sung thêm những môn học (học phần) cần thiết ở cả hai khối kiến thức (giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp) cho phù hợp với mục tiêu đào tạo đối với từng ngành và chuyên ngành; điều kiện cụ thể của từng vùng, miễn sao cho khối lượng kiến thức toàn khóa không dưới 270 đvht.
4.2. Quá trình thiết kế chương trình đào tạo cụ thể, về thời lượng các môn học (học phần) quy định trong chương trình khung được cấu trúc và thực hiện theo tỷ lệ:
- Kiến thức giáo dục đại cương: 2/3 lý thuyết; 1/3 tham quan, thực tế, thực hành (trừ giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng có quy định riêng).
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, nhất là phần kiến thức ngành và chuyên ngành: 1/2 lý thuyết, 1/2 thực hành.
4.3. Phần kiến thức chuyên ngành (nếu có) được thiết kế theo từng lĩnh vực chuyên môn hẹp của ngành Điều tra trinh sát an ninh. Sự khác biệt nội dung đào tạo giữa các chuyên ngành không vượt quá giới hạn 20% kiến thức chung của ngành.
4.4. Phần kiến thức bổ trợ (nếu có) được thiết kế theo hướng lựa chọn những nội dung không thuộc ngành Điều tra trinh sát an ninh nhưng xét thấy có lợi cho việc nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn cho sinh viên khi tốt nghiệp.
4.5. Bộ Công an hướng dẫn Giám đốc các Học viện, Hiệu trưởng các trường Đại học Công an căn cứ vào chương trình khung này tổ chức xây dựng và ban hành chương trình đào tạo cụ thể để thực hiện trong vi phạm cơ sở đào tạo của mình
Tổng hợp
Ngành điều tra trinh sát
 • Blogger Comments
 • Facebook Comments

15 nhận xét :

 1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 2. Ngành này học khối D hay A v ạ???

  Trả lờiXóa
 3. chào ad em thích ngành này nhưng em đạo công giáo liệu em có học đc ko ạ? mong được ad rả lời em đang học lớp 12 và có hơi hoang mang trong việc chọn nghề!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Không được đâu e ạ

   Xóa
  2. Bạn còn không được yêu và cưới người trong ngành nữa nhé

   Xóa
  3. sao lại không được yêu và cưới người trong ngành ạ???

   Xóa
  4. Đó là luật bạn ạ. Mà luật thì không được vi phạm. Khi 1 cbcs trong ngành công an lấy vợ hoặc chồng thì cần xét cả bên nhà vợ hoặc chồng không có ai có tiền án tiền sự mới được lấy bạn nhé!

   Xóa
 4. cho em hỏi là nếu học ngành này là học về những gì ạ? và học xong thì ra làm công việc gì ạ?

  Trả lờiXóa
 5. Cho e hỏi năm 2019 sắp tới . Ngành điều tra hình sự này có tuyển khối c00 vậy ạ

  Trả lờiXóa
 6. Chào Ad em muốn thi vào Cảnh sát hình sự thì em nên thi khối nào thì sẽ hợp lí ạ? Em mong có câu trả lời sớm nhất. Thank you

  Trả lờiXóa

Top