TIN MỚI

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

Tìm hiểu ngành khoa học thư viện | hệ cao đẳng

loading...
Chương trình đào tạo ngành Khoa học thư viện ở trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Khoa học thư viện, đáp ứng nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực thư viện và thông tin

Tìm hiểu ngành khoa học thư viện | hệ cao đẳng


Mục tiêu cụ thể
Phẩm chất đạo đức
Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và lối sống lành mạnh, có lòng say mê, yêu nghề, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực thư viện - thông tin.
Kiến thức
Nắm vững những kiến thức cơ bản về ngành Khoa học thư viện và các ngành khoa học liên quan.
Kỹ năng
Có kỹ năng thực hành thành thạo các hoạt động nghiệp vụ thư viện - thông tin: chọn lọc, bổ sung, xử lý tài liệu; tổ chức kho, bảo quản tài liệu; tổ chức bộ máy tra cứu, tra cứu thông tin và tổ chức các dịch vụ thư viện - thông tin phục vụ người đọc, người dùng tin.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Danh mục các học phần bắt buộc
Kiến thức giáo dục đại cương                                                
1
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin
6
Ngoại ngữ
2
Tư tưởng Hồ Chí Minh
7
Tin học đại cương
3
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
8
Tâm lý học
4
Đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam
9
Giáo dục thể chất
5
Cơ sở văn hóa Việt Nam
10
Giáo dục quốc phòng- an ninh
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp                   
Kiến thức cơ sở của ngành                                      
1
Thư viện học đại cương
4
Lưu trữ học
2
Thông tin học đại cương
5
Pháp chế thư viện
3
Thư mục học đại cương
6
Phương pháp nghiên cứu Thư viện học
Kiến thức ngành                                                                    
1
Xây dựng và phát triển vốn tài liệu
7
Công tác người đọc và dịch vụ thư viện - thông tin
2
Biên mục mô tả tài liệu
8
Phần mềm quản trị thư viện
 3
Phân loại tài liệu
9
Tra cứu thông tin
4
Định chủ đề và định từ khóa tài liệu
10
Thư viện điện tử
5
Tổ chức hoạt động thông tin thư mục
11
Quản lý thư viện và trung tâm thông tin
6
Lưu trữ thông tin và bộ máy tra cứu


Nội dung các học phần bắt buộc (Phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)
Thư viện học đại cương
Nội dung: những kiến thức cơ bản về lý luận thư viện học như: khái niệm, bản chất và chức năng của thư viện; đối tượng nghiên cứu và sự hình thành của thư viện học trên thế giới và ở Việt Nam. Chính sách thư viện Việt Nam, các loại hình thư viện ở Việt Nam và các nguyên tắc tổ chức sự nghiệp thư viện.
Thông tin học đại cương
Những kiến thức cơ bản về thông tin học như: khái niệm và vai trò của thông tin; đối tượng nghiên cứu, nội dung, cơ sở lý luận và phương pháp luận của thông tin học; các công đoạn trong dây chuyền  hoạt động thông tin tư liệu và các loại hình cơ quan thông tin.
Thư mục học đại cương
Nội dung: những kiến thức cơ bản về thư mục học như: khái niệm và vai trò của thư mục, các loại hình thư mục; đối tượng, nội dung, cơ sở lý luận và phương pháp luận của Thư mục học.
Lưu trữ học    
Nội dung: những kiến thức cơ bản về Lưu trữ học như: khái niệm và vai trò của công tác lưu trữ. Đối tượng nghiên cứu, nội dung, cơ sở lý luận và phương pháp luận của Lưu trữ học
Pháp chế thư viện      
Nội dung: những kiến thức cơ bản về pháp chế thư viện, bao gồm: những văn bản pháp quy hiện hành về công tác thư viện - thông tin của Việt Nam; tình hình luật pháp thư viện - thông tin hiện nay của một số nước tiên tiến trên thế giới.
Phương pháp nghiên cứu Thư viện học                
Nội dung: những kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu Thư viện học như: khái niệm, nghiên cứu khoa học và nghiên cứu thư viện học; giới thiệu một số phương pháp nghiên cứu thông dụng trong Thư viện học; quy trình thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học.
Xây dựng và phát triển vốn tài liệu 
Nội dung: những kiến thức cơ bản về xây dựng và phát triển vốn tài liệu: khái niệm vốn tài liệu, bổ sung và xây dựng, phát triển vốn tài liệu; các nguồn bổ sung, phương thức bổ sung, xây dựng chính sách bổ sung và công tác thanh lý tài liệu.
Biên mục mô tả tài liệu
Nội dung: những kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành biên mục tài liệu; giới thiệu các quy tắc và tiêu chuẩn mô tả thư mục tiêu biểu: mô tả tài liệu theo tiêu chuẩn quốc tế (ISBD); quy tắc biên mục Anh - Mỹ (AACR 2), khổ mẫu biên mục đọc máy (MARC); các nguyên tắc, yêu cầu và phương pháp mô tả các loại hình tài liệu; tổ chức công tác biên mục trong thư viện.
Phân loại tài liệu   
Nội dung: những kiến thức và kỹ năng thực hành phân loại tài liệu, gồm: các khung phân loại tiêu biểu trên thế giới và Việt Nam: khung phân loại thập phân Dewey (DDC); khung phân loại thập phân bách khoa (UDC), bảng phân loại dùng cho các thư viện khoa học tổng hợp; phương pháp phân loại tài liệu: các nguyên tắc, yêu cầu và quy trình phân loại tài liệu.
Định chủ đề và định từ khóa tài liệu 
Nội dung: những kiến thức cơ bản và kỹ năng định chủ đề và định từ khoá tài liệu: phân biệt các khái niệm: đề mục chủ đề, từ chuẩn, từ khóa. Giới thiệu về các bảng đềm mục chủ đề tiêu biểu của thế giới và các bộ từ khoá/từ điển từ khoá của Việt Nam. Phương pháp định chủ đề, từ khóa tài liệu: các yêu cầu và quy trình định chủ đề và định từ khoá tài liệu.
Tổ chức hoạt động thông tin thư mục    
Nội dung: những kiến thức cơ bản và kỹ năng tổ chức hoạt  động thông tin thư mục trong thư viện và cơ quan thông tin; phương pháp biên soạn thư mục; phục vụ thông tin thư mục cho người dùng tin.
Lưu trữ thông tin và bộ máy tra cứu  
Nội dung: những kiến thức cơ bản và kỹ năng tiến hành lưu trữ thông tin và tổ chức bộ máy tra cứu trong thư viện và cơ quan thông tin; nguyên tắc, phương pháp tổ chức các loại mục lục, hộp phiếu và xây dựng cơ sở dữ liệu; phương pháp tổ chức bộ máy tra cứu truyền thống và hiện đại.
Công tác người đọc và dịch vụ thư viện - thông tin
Nội dung: những kiến thức cơ bản của công tác người đọc và dịch vụ thư viện - thông tin; phương pháp nghiên cứu nhu cầu thông tin - phương pháp thông tin giới thiệu tài liệu và tư vấn người đọc - tổ chức môi trường đọc và dịch vụ thư viện - thông tin.
Phần mềm quản trị thư viện
Nội dung: những kiến thức cơ bản và kỹ năng sử dụng các phần mềm tư liệu và phần mềm quản trị thư viện tích hợp; các đặc trưng của phần mềm tư liệu và các module cơ bản của phần mềm quản trị tích hợp; các tiêu chí lựa chọn phần mềm quản trị thư viện.
Tra cứu thông tin           
Nội dung: những kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành tra cứu tìm tin phục vụ bạn đọc; giới thiệu các khái niệm: tra cứu thông tin và tìm tin, các loại yêu cầu tin; quy trình tìm tin, các phương tiện, công cụ tra cứu thông tin và các phương pháp tra cứu truyền thống, hiện đại.
Thư viện điện tử        
Nội dung: những kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành trong việc tạo lập và quản trị thư viện điện tử, thư viện số; giới thiệu về phần mềm quản trị thư viện điện tử; phương pháp lập dự án xây dựng thư viện điện tử; vấn đề số hóa tài liệu, tạo bộ sưu tập; thiết kế và tạo lập chế độ tìm tin cho bộ sưu tập số.
Quản lý thư viện và trung tâm thông tin      
Nội dung: những kiến thức cơ bản và kỹ năng tổ chức quản lý thư viện và cơ quan thông tin; khái quát về khoa học tổ chức, quản lý thư viện thông tin; phương pháp thống kê, lập kế hoạch, viết báo cáo thư viện thông tin

Về cơ hội nghề nghiệp, từ kinh nghiệm đào tạo 30 năm qua đối với ngành Thông tin - Thư viện (trong đó có hướng ngành Khoa học thư viện), sinh viên ra trường đã và đang làm việc tại các cơ sở sau:
- Các trung tâm thông tin và thư viện của tất cả các Bộ, Ban, Ngành của Đảng, Chính phủ; Quốc hội; Tổ chức nghề nghiệp ở Trung ương và địa phương thuộc các tỉnh/thành phố;
- Các trung tâm thông tin và thư viện của các Viện/Trung tâm nghiên cứu khoa học, các Hiệp hội/tổ chức phi chính phủ, các sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước.
- Các Trung tâm thông tin và thư viện của các trường học/học viện thuộc hệ thống Giáo dục đại học và phổ thông.
- Các cơ sở đào tạo bậc đại học, cao đẳng, Trung cấp ngành thông tin học khoa học thư viện (để làm giảng viên);
- Các cơ quan thuộc ngành nghề khác như trong các cơ quan văn hóa, lưu trữ, bảo tàng, xuất bản, phát hành, báo chí, du lịch… (Th.S Đỗ Văn Hùng - Phó Chủ nhiệm Khoa Thông tin - Thư viện Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội))
Tổng hợp
Tìm hiểu ngành khoa học thư viện | hệ cao đẳng
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top