TIN MỚI

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

Tìm hiểu ngành quản lý văn hóa | hệ cao đẳng

loading...
Chương trình đào tạo Cao đẳng Quản lý văn hóa trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội & nhân văn. Nắm vững nghiệp vụ về tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động văn hóa nghệ thuật...
>> Tìm hiểu ngành nghề, Tư vấn thi đại học, Thông tin du học

Tìm hiểu ngành quản lý văn hóa | hệ cao đẳng


. Quản lý nhà nước về văn hóa, quản lý các thiết chế văn hóa.
. Tổ chức sự kiện, quản lý lễ hội & sự kiện
. Marketing văn hóa nghệ thuật, gây quỹ & tìm tài trợ
. Biên tập và dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp, chương trình tuyên truyền lưu động.
. Quản lý các loại hình nghệ thuật (Âm nhạc - Mỹ thuật - Sân khấu - Múa).
. Camera – chụp ảnh
Sinh viên tốt nghiệp có khả năng:
. Tổ chức, quản lý, điều hành, thực hiện các hoạt động văn hóa - nghệ thuật tại cơ sở.
. Công tác tại các đơn vị, cơ quan văn hóa cấp thành phố, quận - huyện, phường - xã

Phẩm chất đạo đức
Có lập trường tư tưởng vững vàng, tư cách đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, yêu nghề, nắm vững đường lối chủ trương chính sách của Đảng, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Kiến thức
Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hoá nghệ thuật; những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn; khoa học quản lý trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Kỹ năng
- Có kỹ năng quản lý, nghiên cứu đề xuất chính sách văn hóa
- Có kỹ năng tổ chức, điều hành các tổ chức và hoạt động văn hóa nghệ thuật.  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Danh mục các học phần bắt buộc
Kiến thức giáo dục đại cương
1
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin
9
Xã hội học đại cương
2
Tư tưởng Hồ Chí Minh
10
Tâm lý học đại cương
3
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
11
Phương pháp nghiên cứu khoa học
4
Đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam
12
Dân tộc học đại cương
5
Cơ sở văn hóa Việt Nam
13
Mỹ học đại cương
6
Ngoại ngữ
14
Giáo dục thể chất
7
Tin học đại cương
15
Giáo dục quốc phòng - an ninh
8
Văn hóa học đại cương


Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Kiến thức cơ sở của ngành


1
Mỹ thuật học đại cương              
6
Văn hóa dân gian Việt Nam        
2
Âm nhạc học đại cương              
7
Tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam
3
Sân khấu học đại cương             
8
Quản lý nhà nước về văn hóa
4
Múa đại cương              
9
Văn hóa gia đình
5
Khoa học quản lý và Quản lý văn hóa     Kiến thức ngành


1
Chính sách văn hóa                     
5
Xây dựng văn hóa cộng đồng     
2
Công nghiệp văn hóa
6
Quản lý các thiết chế văn hóa
3
Quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức văn hoá nghệ thuật
7
Quản lý lễ hội và sự kiện           
4
Marketing văn hóa nghệ thuật    
8
Quản lý di sản văn hóa  

Thực tập nghề nghiệpKhóa luận (hoặc thi) tốt nghiệp


Nội dung các học phần bắt buộc (Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)
Mỹ thuật học đại cương
Nội dung: những kiến thức lý luận cơ bản và hệ thống về mỹ thuật như: khái niệm, phân loại và đặc trưng các loại hình nghệ thuật như: kiến trúc, điêu khắc, hội họa, đồ họa và mỹ thuật ứng dụng.
Âm nhạc học đại cương
Nội dung: những kiến thức cơ bản về Âm nhạc học như: khái niệm, lược trình phát triển, những trường phái của âm nhạc thế giới và Việt Nam, phân loại các vùng dân ca Việt Nam.
Sân khấu học đại cương
Nội dung: những kiến thức cơ bản về nghệ thuật sân khấu nh­ư: khái niệm, nguồn gốc ra đời, vị trí, vai trò, bản chất và đặc điểm của nghệ thuật sân khấu.
Múa đại cương           
Nội dung: những kiến thức cơ bản về nghệ thuật múa như: khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành, các hình thái, đặc trưng cơ bản của nghệ thuật múa và các thể loại múa. 
Khoa học quản lý và Quản lý văn hóa              
Nội dung: những kiến thức cơ bản về khoa học quản lý như: khái niệm, các chức năng cơ bản, các yếu tố bên trong và bên ngoài của tổ chức ảnh hưởng đến việc thực hiện các chức năng quản lý, giao tiếp trong quản lý; những kiến thức chung về quản lý hoá như khái niệm, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu của hoạt động quản lý văn hoá, đối tượng quản lý, các công cụ và phương pháp quản lý văn hoá.
Văn hóa dân gian Việt Nam
Nội dung: những kiến thức chung về văn hoá dân gian Việt Nam như:­ khái niệm, đặc trưng, quá trình phát triển, hệ thống và các thành tố của văn hoá dân gian.
Tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam   
Nội dung: những kiến thức cơ bản về tín ngư­ỡng và tôn giáo ở Việt Nam như: khái niệm, các loại tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam (Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo, Kitô giáo), vai trò của tôn giáo, tín ngưỡng trong đời sống văn hoá hiện nay.
Quản lý nhà nước về văn hóa  
Nội dung: những kiến thức cơ bản về sự hình thành hệ thống pháp luật trong lĩnh vực văn hoá ở Việt Nam; một số văn bản pháp luật của Việt Nam và quốc tế liên quan đến quản lý hoạt động văn hoá, nghệ thuật; công tác thanh tra trong ngành văn hoá.
Văn hóa gia đình        
Nội dung:
+ Những vấn đề lý luận chung về gia đình như: bản chất, nguồn gốc, chức năng, vai trò và ý nghĩa của gia đình trong đời sống của con người; lịch sử hình thành và các hình thái gia đình trong lịch sử.
+ Những nét cơ bản trong văn hóa gia đình truyền thống Việt Nam.
+ Thực trạng và xu hướng biến đổi của gia đình Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
+ Những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình ở Việt Nam và những cơ sở pháp lý để thực hiện. 
Chính sách văn hóa   
Nội dung: những kiến thức cơ bản về khái niệm chính sách văn hoá, vai trò của chính sách văn hóa và cấu trúc cơ bản của chính sách văn hóa quốc gia; các mô hình chính sách văn hóa trên thế giới, cụ thể là 4 mô hình phổ biến: Người tạo điều kiện, Người Bảo trợ, Nhà Kiến trúc, Người Kỹ sư; phân tích các đặc điểm, ưu điểm, hạn chế và vấn đề thời sự của từng mô hình; quá trình phát triển và nội dung của chính sách văn hóa của Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới.
Công  nghiệp văn hóa
Nội dung: những kiến thức cơ bản như: khái niệm các ngành công nghiệp văn hóa; quy trình sáng tạo và phân phối các sản phẩm văn hóa; đặc điểm và vai trò của các ngành công nghiệp văn hóa; bối cảnh và xu hướng phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa; chính sách phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của một số nước; phân tích bản chất, đặc điểm và các vấn đề thời sự của một số ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam và thế giới.
Quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức văn hoá nghệ thuật
Nội dung: kiến thức cơ bản về quản lý nguồn nhân lực văn hoá như: khái niệm, tầm quan trọng, những đặc điểm của nguồn nhân lực văn hoá nghệ thuật Việt Nam và phương pháp quản lý nguồn nhân lực này trong các tổ chức văn hoá nghệ thuật.
Marketing văn hóa nghệ thuật          
Nội dung: những kiến thức cơ bản về marketing, đặc biệt là marketing văn hoá nghệ thuật như: khái niệm, vai trò và nhiệm vụ của marketing, quy trình lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và đánh giá hoạt động marketing trong các đơn vị văn hoá nghệ thuật.
Xây dựng văn hóa cộng đồng
Nội dung: những kiến thức và kỹ năng cơ bản về hoạt động văn hoá cộng đồng như: khái niệm, cơ cấu, đặc điểm của các tổ chức văn hoá cộng đồng tại Việt Nam; các hình thức, phương pháp xây dựng, phát triển và quản lý hoạt động văn hoá cộng đồng.
Quản lý các thiết chế văn hóa (Nhà văn hoá, Các tổ chức nghệ thuật biểu diễn, Bảo tàng, Thư viện, Khu vui chơi giải trí)
Nội dung: những kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản lý nhà văn hoá, các tổ chức nghệ thuật biểu diễn, bảo tàng, thư viện, khu vui chơi giải trí  như:­ khái niệm, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ năng tác nghiệp và tổ chức, quản lý các thiết chế này.
Quản lý lễ hội và sự kiện
Nội dung: hệ thống kiến thức và kỹ năng về quản lý Festival và các sự kiện văn hoá như: khái niệm, phân loại, cấu trúc và quản lý nhà nư­ớc về Festival và sự kiện.
Quản lý di sản văn hóa
Nội dung: những kiến thức cơ bản về khái niệm và phân loại di sản văn hoá, phân vùng văn hoá; những kỹ năng về lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, quản lý, đánh giá hoạt động khai thác di sản văn hóa phục vụ du lịch.

Tổng hợp
Tìm hiểu ngành quản lý văn hóa | hệ cao đẳng
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top