TIN MỚI

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

Mẫu sơ yếu lý lịch cho sinh viên xin thực tập

loading...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúcẢnh màu
4x6
  
SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. PHẦN BẢN THÂN

1. 
Họ và tên: .............................................................................
Nam/Nữ :..................................
2. 
Ngày sinh:...............................................................................................................................
3. 
Nơi sinh:..................................................................................................................................
4. 
Quê quán:................................................................................................................................
5. 
Hộ khẩu thường trú trước khi đi học:.....................................................................................
.....................................................................................................................................................
6. 
Tôn giáo: ................................................................................................................................
7. 
Dân tộc: ..................................................................................................................................
8. 
Năm tốt nghiệp PTTH:............................................................................................................
9. Ngày vào Đoàn TNCSHCM.............................Ngày vào Đảng CSVN.................................
10. Ngày vào Trường ĐHTL:............................................................Lớp:..................................
11. Hiện tại ở lớp:.......................thuộc Khoa:.............................................................................
12. Tóm tắt quá trình học tập:
a) Trước khi vào trường (ghi rõ thời gian, nơi ở và học tập):
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
b) Trong quá trình học tập tại Trường Đại học Thuỷ lợi (ghi rõ thời gian, lưu ban, chuyển lớp, công tác lớp, đoàn thể... nếu có):
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
13. 
Đề tài đồ án tốt nghiệp:.........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Thuộc 
ngành đào tạo:..................................................................................................................

14.
Trình độ Ngoại ngữ:..................................................Tin học................................................
15. Khen thưởng, kỷ luật:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

II. PHẦN GIA ĐÌNH (Bố, mẹ, vợ hoặc chồng: Ghi rõ họ tên, tuổi, quốc tịch, dân tộc, hộ khẩu thường trú, làm gì, ở đâu trước và sau 30/4/1975; Anh chị em ruột, con: Ghi rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp, hộ khẩu thường trú)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
      
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
 Ngày……tháng……năm 20……
                 Người khai
Trường Đại học Thuỷ lợi xác nhận bản khai trên đây đúng như bản gốc hồ sơ do trường quản lý.

Hà Nội, ngày…… tháng ……năm 20……

TL/ HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ

& QUẢN LÝ SINH VIÊN


 

ThS. Đặng Hương Giang
no image
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

1 nhận xét :

Top