TIN MỚI

Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

Tìm hiểu ngành khoa học cây trồng (D620110)

loading...
Ngành khoa học cây trồng (Ngành nông học) đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học có lập trường chính trị-tư tưởng vững vàng, có kiến thức và kỹ năng về Khoa học cây trồng; có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ Khoa học cây trồng.

Mục tiêu cụ thể:
Sau khi tốt nghiệp người học có kiến thức và kỹ năng về chọn lựa cây trồng, gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ cây trồng và kinh doanh nhằm tạo ra các sản phẩm trồng trọt có năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và hiệu quả kinh tế cao, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Danh mục các học phần  bắt buộc
Kiến thức giáo dục đại cương     
1
Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin
8
Hoá phân tích               
2
Tư tưởng Hồ Chí Minh
9
Sinh học đại cương        
3
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
10
Sinh học phân tử
4
Giáo dục thể chất
11
Toán cao cấp                            
5
Giáo dục quốc phòng
12
Xác suất - Thống kê      
6
Ngoại ngữ
13
Tin học đại cương
7
Hoá học


Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
Kiến thức cơ sở ngành           
1
Hoá sinh đại cương
5
Vi sinh vật đại cương
2
Thực vật học      
6
Thổ nhưỡng I
3
Sinh lý thực vật             
7
Bệnh cây đại cương
4
Di truyền thực vật
8
Côn trùng nông nghiệp
Kiến thức ngành
1
Chọn tạo giống cây trồng
6
Cây rau
2
Phân bón
7
Cây ăn quả
3
Cỏ dại
8
Hoa, cây cảnh và thiết kế cảnh quan
4
Cây lương thực
9
Canh tác học
5
Cây công nghiệpNội dung các học phần  bắt buộc (Phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp)
Hoá sinh đại cương    
Nội dung: môn học tập trung vào thành phần hoá học của cơ thể sống: protein  nucleic axit, carbonhydrat, lipid, vitamin, enzym, hormon của động thực vật; quá trình trao đổi chất và năng lượng sinh học.
Thực vật học
Nội dung: tập trung vào hình thái và giải phẫu thực vật: mô thực vật, cơ quan dinh dưỡng của thực vật, sinh sản của thực vật; phân loại thực vật: các phương pháp phân loại - đơn vị phân loại – cách gọi tên, phân loại giới thực vật, phân loại các lớp thực vật.  
Sinh lý thực vật   
Nội dung: giới thiệu khái niệm cơ bản và quá trình sinh lý tế bào và phân tử thực vật; tập trung vào dinh dưỡng khoáng, trao đổi nước, quang hợp, hô hấp và điều hoà hoóc môn sinh trưởng và phát triển của cây và mối quan hệ với môi trường.  
Di truyền thực vật  
Nội dung: môn học tập trung vào tính di truyền và biến dị các tính trạng của thực vật đa bào và nấm; cấu trúc và nhân vật chất di truyền; điều hoà sự biểu hiện của gen đối với sinh trưởng và phát triển của cây; di truyền ở mức phân tử, tế bào, quần thể và di truyền các tính trạng số lượng.  
Vi sinh vật đại cương             
Nội dung: giới thiệu khái niệm cơ bản về vi sinh vật, cơ chế hoạt động và vai trò của vi sinh vật trong các hoạt động sống; đặc điểm hình thái, cấu tạo tế bào và hoạt động sống của vi sinhvật, sự khác nhau giữa cơ thể vi sinhvật và cơ thể sống bậc cao về cấu tạo cũng như hoạt động sống; một số nhóm vi sinh vật chủ yếu, cơ chế hoạt động của chúng và những ứng dụng chính trong sản xuất, chế biến và bảo quản sản phẩm nông - lâm - ngư nghiệp.
Chọn tạo giống cây trồng     
Nội dung: tập trung vào phương pháp và kỹ thuật cải tiến và sản xuất giống cây trồng áp dụng các nguyên lý di truyền và các khoa học có liên quan; chọn tạo và duy trì giống, nhân giống và kiểm soát chất lượng hạt giống.       
Thổ nhưỡng I 
Nội dung:  giới thiệu khái niệm cơ bản về đất, quá trình hình thành đất; thành phần cơ giới và kết cấu đất; nước, không khí, nhiệt trong đất và các đặc tính vật lý khác của đất; keo đất và khả năng hấp phụ của đất; thành phần hữu cơ và các nguyên tố dinh dưỡng trong đất; phản ứng của đất: độ chua, độ kiềm, tính đệm và phản ứng oxy hóa khử; một số nhóm đất chính của Việt Nam bao gồm đất bạc mầu, đất cát biển, đất phèn, đất mặn, đất phù sa, đất đồi núi.
Thực hành: đào và mô tả phẫu diện, xác định thành phần cơ giới theo phương pháp vê tay (cùng với quá trình đào và mô tả phẫu diện); phân tích độ chua pH KCl, pHnước; xác định tổng chất hữu cơ theo Walkley-Black.   
Bệnh cây        
Nội dung: tập trung vào bản chất và nguyên nhân gây bệnh; cơ chế tương tác giữa bệnh-tác nhân gây bênh và cây; sự phát triển, chẩn đoán, dự báo, đánh giá và quản lý bệnh trong quần thể cây trồng.  
Côn trùng  nông nghiệp         
Nội dung: tập trung vào đặc điểm, đặc tính, quy luật sinh sống của lớp côn trùng, nguyên lý và phương pháp phòng chống các loài có hại và khai thác, bảo vệ những loài có ích cho sản xuất nông nghiệp. Tiên quyết: Sinh học đại cương.
Phân bón        
Nội dung: tập trung vào bản chất, động thái, sử dụng phân đa lượng N, P, K, các loại phân hữu cơ, phân sinh học, phân vi lượng; quản lý độ phì đất đai trong các hệ thống canh tác.
Cỏ dại
Nội dung: nhận diện cỏ dại, tác hại, các biện pháp quản lý cỏ dại  bằng hoá học, sinh học và các biện pháp khác.
Cây lương thực          
Nội dung: tập trung vào kỹ thuật sản xuất các loại cây luơng thực lấy hạt chính của Việt Nam (lúa, ngô, cao lương...); đặc điểm thực vật học: đặc điểm bộ rễ, thân lá, hoa, hạt; yêu cầu ngoại cảnh, dinh dưỡng; yêu cầu nhiệt độ, ánh sáng, lượng mưa, năng suất, kỹ thuật tác động; kỹ thuật trồng trọt: thời vụ, giống, gieo trồng chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch và sơ chế.  
Cây công nghiệp        
Nội dung: tập trung vào kỹ thuật sản xuất các loại cây: đậu tương, lạc, mía , bông, chè, thuốc lá, cà phê, cao su; đặc điểm thực vật học: đặc điểm bộ rễ, thân, lá, hoa, hạt; yêu cầu ngoại cảnh, dinh dưỡng: yêu cầu nhiệt độ, ánh sáng, lượng mưa, độ ẩm đất; vai trò các chất dinh dưỡng đa lượng, vi lượng đối với các loại cây; kỹ thuật trồng: thời vụ, giống, gieo trồng chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch và sơ chế.
Cây rau                      
Nội dung:  tập trung vào đặc điểm sinh học, sinh thái, quy trình kỹ thuật sản xuất và nguyên lý bảo quản chế biến các loại rau nhiệt đới và ôn đới; các tiêu chuẩn bảo đảm an toàn sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc tế.  
Cây ăn quả     
Nội dung: Đặc điểm sinh học, sinh thái, qui trình kỹ thuật sản xuất, nguyên lý bảo quản, chế biến các cây ăn quả quan trọng trong vùng, thiết kế và quản lý vườn cây. Các tiêu chuẩn bảo đảm an toàn sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc tế.  
Hoa, cây cảnh và thiết kế cảnh quan            
Nội dung:  môn học tập trung vào yêu cầu sinh thái của hoa- cây cảnh; các phương pháp nhân giống hoa – cây cảnh; nguyên lý và kỹ thuật xây dựng vườn ươm; các phương pháp bảo quản hoa cắt; đặc điểm thực vật học, yêu cầu ngoại cảnh (nhiệt độ, ánh sáng, ẩm độ, đất) và qui trình kỹ thuật sản xuất một số loại hoa cây cảnh chính; thiết kế cảnh quan.
Canh tác học  
Nội dung: tập trung vào cơ sở khoa học xác định hệ thống cây trồng; luân canh cây trồng: biện pháp tận dụng tốt nhất tài nguyên thiên nhiên (khí hậu, đất trồng và tài nguyên thực vật); nguyên lý và biện pháp làm đất phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững

Đầu ra sau tốt nghiệp:Vị trí công tác: Là cán bộ kỹ thuật, tư vấn, quản lý, nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực trồng trọt. (Nông học)
Nơi làm việc:
 • Các cơ quan quản lý liên quan đến nông nghiệp như: các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm khuyến nông, Trung tâm giống cây trồng, Phòng Nông nghiệp, Trạm khuyến nông, Chi cục BVTV, Trạm BVTV…; các doanh nghiệp có liên quan đến nông nghiệp.
 • Các viện, trung tâm nghiên cứu, các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến nông nghiệp
 • Cơ sở giáo dục và đào tạo: Các trường đại học, cao đẳng, trưởng THCN...
 • Tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp
Trường nào đào tạo ngành khoa học cây trồng tốt:
Hiện nay trên cả nước có rất nhiều trường ĐH đào tạo ngành khoa hoc cay trong.
 
Hệ đại học:
 • Khoa nông lâm - đại  học tây bắc
 • Đại học cần thơ
 • Đại học tiền giang
 • Đại học kinh tế nghệ an
 • Đại học nông lâm Huế
 • Đại học hồng đứcĐại học an giang ...

Hệ cao đẳng:
 • Cao đẳng công đoàn bình thuận...

Tổng hợp
no image
 • Blogger Comments
 • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top