TIN MỚI

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

Ngành chính trị học gì? làm gì?

loading...
Chính trị học có thể nói dễ hiểu là một ngành khoa học nghiêng về xã hội mũi nhọn ở nước ta. Có phải bạn đang hoài nghi: chính trị là những gì khô khan và cứng nhắc, khoa học chính trị học toàn lí luận chung chung và trừu tượng ít thực tế? 
Ngành chính trị học và làm những gì? nganh chinh tri học gi lam gi

Nếu nghĩ như vậy nghĩa là bạn đang nhầm lẫn khá lớn rồi. Chính trị học là một môn học luôn sống động, hấp dẫn, tác động nhiều mặt đến đời sống xã hội và mỗi cá nhân. 

Trong xã hội hiện đại, chính trị học là ngành học rất được ưa chuộng vì nó cung cấp cho bạn hệ thống tri thức cơ bản, nền tảng về các vấn đề chính trị, xã hội của đất nước. Ngoài ra, chính trị học cung cấp cho sinh viên những kĩ năng giải quyết các vấn đề gặp phải trong sự vận động phức tạp của đời sống xã hội.

Ngành chính trị học những gì?

Danh mục các học phần bắt buộc
Kiến thức giáo dục đại cương
1
Triết học Mác – Lênin
9
Các nguyên lý kinh tế
2
Kinh tế chính trị Mác – Lênin
10
Tiếng Việt thực hành
3
Chủ nghĩa xã hội khoa học
11
Văn học Việt Nam
4
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
12
Ngoại ngữ
5
Tư tưởng Hồ Chí Minh
13
Tin học đại cương
6
Xã hội học đại cương
14
Giáo dục Thể chất
7
Giáo dục học đại cương
15
Giáo dục Quốc phòng
8
Xây dựng Đảng


Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
a. Kiến thức cơ sở của ngành
1
Lịch sử tư tưởng chính trị
3
Quan hệ chính trị quốc tế
2
Chính trị học đại cương
4
Lý luận nhà nước và pháp luật
b. Kiến thức ngành
1
Đại cương chính trị học so sánh
6
Chính sách công
2
Thể chế chính trị thế giới đương đại
7
Khoa học quản lý
3
Quyền lực chính trị
8
Phương pháp tiếp cận và xử lý tình huống chính trị
4
Chính trị học phát triển
9
Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy chính trị học
5
Chính trị Việt Nam thời kỳ quá độ lên CNXHCó 21 học phần bắt buộc:
1. Xã hội học đại cương
2. Giáo dục học đại cương
3. Xây dựng đảng
4. Các nguyên lý kinh tế
5. Tiếng việt thực hành
6. Văn học Việt Nam
7. Ngoại ngữ
8. Tin học đại cương
9. Lịch sử tư tưởng chính trị
10. Chính trị học đại cương
11. Quan hệ chính trj quốc tế
12. Lý luận nhà nước và pháp luật
13. Đại cương chính trị học so sánh
14. Thể chế chính trị thế giới đại cương
15. Quyền lực chính trị
16. Chính trị học phát triển
17. Chính trị Việt Nam thời kỳ quá độ lên CNXH
18. Chính sách công
19. Khoa học quản lý
20. Phương pháp tiếp cận và xử lý tình huống chính trị
21. Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy chính trj học

– Tên ngành đào tạo chính trị học:

+ Tiếng Việt: Chính trị học
+ Tiếng Anh: Politics

– Mã ngành chính trị học: 52310201
– Trình độ đào tạo: Đại học
– Thời gian đào tạo chuẩn: 4 năm

– Tên văn bằng ngành chính trị sau khi tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Chính trị học
+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Politics

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân Chính trị học nắm vững thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống tri thức nền tảng của lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt là các lĩnh vực gần với Chính trị học, trên cơ sở đó có khả năng vận dụng lí luận, phương pháp và các kĩ năng nghề nghiệp của ngành Chính trị học trong các lĩnh vực hoạt động có liên quan của đời sống xã hội; có đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công dân, tích cực tham gia sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước

Các cơ hội việc làm ngành chính trị học:

  • Làm công tác tham mưu trong các cơ quan hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước;
  • Làm công tác tham mưu trong các cơ quan, tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức kinh tế;
  • Làm công tác nghiên cứu ở các cơ quan lí luận, chính trị.
Tổng hợp
Ngành chính trị học gì? làm gì?
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top