TIN MỚI

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

Tìm hiểu nhóm trạng từ để diễn đạt tốt trong tiếng anh

loading...

Trau dồi khả năng diễn đạt với các nhóm trạng từ phổ biến của tiếng An. Cùng tìm hiểu các dạng trạng từ, nhóm trạng từ trong tiếng anh để có thể diễn đạt ý tốt


Finally /ˈfaɪ.nə.li/: cuối cùng. Ba cách nói thay thế của từ này là eventually /ɪˈven.tju.əl.i/, ultimately /ˈʌl.tɪ.mət.li/ và at last.
Very: rất, cực kỳ. Bốn cách nói thay thế cho từ này là extremely /ɪk'striːm.li/, incredibly /ɪnˈkred.ɪ.bli/, immensely /ɪˈmens.li/, so.
Recently /ˈriː.səntli/: vừa mới. Ba cách nói thay thế cho từ là lately /ˈleɪt.li/, not long ago, just.
Often /ˈɒf.ən/: thường. Những trạng từ có thế thay thế là frequently /ˈfriː.kwənt.li/, repeatedly /rɪˈpiː.tɪd.li/, regularly /ˈreɡ.jə.lərli/.
Probably /ˈprɒb.ə.bl̩i/: có thể. Ba trạng từ thay thế khác là presumably /prɪˈzjuː.mə.bli/, likely /ˈlaɪ.kli/, doubtless /ˈdaʊt.ləs/

Tìm hiểu nhóm trạng từ để diễn đạt tốt trong tiếng anh

Tổng hợp
Tìm hiểu nhóm trạng từ để diễn đạt tốt trong tiếng anh
  • Tiêu đề : Tìm hiểu nhóm trạng từ để diễn đạt tốt trong tiếng anh
  • Đăng bởi :
  • Xuất bản lúc : 10:31:00
  • Chuyên mục :
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

Top